Inici del Contingut

Accés i admissió

Perfil d'ingrés

L’accés al doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Via d'accès, opció i nota de tall (Més informació)

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:

Estudis previs
PAU: Cientificotècnica i Ciència de la salut
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

Notes de tall

Taules de Ponderació

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

Accés per trasllat d'expedient

Les sol·licituds de places d’estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin ser admesos als estudis de la Doble Titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal de l’ETSEA, es regiran per l’acord núm. 220/2018 del Consell de Govern de 24 de juliol de 2018, pel qual s’aproven els criteris per a l’acceptació d’estudiants per trasllat d’expedient a la titulació abans esmentada. A l’acord s’estableix que:

En base al RD 412/2014, de 14 de novembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau (article 29: canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols), s’acceptaran trasllats d’estudiants a la Doble Titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal de l’ETSEA sempre que:

  1. A la Doble Titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal de l’ETSEA hi hagin places vacants. L’accés a primer curs es farà pel procés general d’admissió, per tant, no s’acceptaran estudiants a primer curs provinents de trasllat d’expedient.
  2. És necessari tenir un mínim de 60 crèdits ECTS reconeguts en la Facultat/Escola Universitària de destí, dels quals 48 ECTS han de ser d’assignatures de primer curs. No es tindran en compte els crèdits corresponents a la matèria transversal.
  3. No s’admetran sol·licituds d’estudiants procedents d’altres Universitats que hagin esgotat les convocatòries permeses per la legislació vigent i no tinguin totes les condicions per matricular-se en aquest centre.

Els estudiants que reuneixin les condicions anteriors es prioritzaran segons la nota mitjana de l’expedient que presentin en el moment de fer la sol·licitud. No seran admesos els estudiants amb nota mitjana de l’expedient inferior a 6.

El termini i la documentació la podeu trobar en el següent enllaç.

Les sol·licituds seran resoltes pel degà o degana o el director o directora del centre corresponent, per delegació del rector o rectora, d’acord amb els criteris que a aquest efecte a determinat el Consell de Govern de la Universitat.