Inici del Contingut

Per què estudiar?

El campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, localitzat a 3 km de la ciutat de Lleida, és el principal campus agroalimentari- ramader i forestal de Catalunya. Per la seva ubicació dins de l'àrea de major producció d'animals de granja a Catalunya, l’ETSEA és especialment idònia per oferir aquest doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal.

Aquest doble grau reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinari i estudis que permeten formar titulats experts en gestió i maneig d'animals de granja, especialment quant a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

Així doncs, els graduats en el doble grau rebran una formació integral que els permetrà desenvolupar un perfil professional molt especialitzat adequat per satisfer les demandes laborals d'aquest sector. Seran veterinaris i, a més, experts en ciència i producció animal, característiques indispensables per facilitar la inserció laboral i millorar l’ ocupabilitat dins del sector productiu ramader. També podran incorporar-se al mercat laboral propi de cadascuna de les dues titulacions.

En el Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal:

  • Els estudiants rebran una formació especialitzada impartida per investigadors de prestigi i per professionals en contacte estret amb el sector.

  • Les activitats pràctiques constituiran un dels eixos principals d’aquesta formació. Moltes d’elles es realitzaran en grups reduïts que contribueixen a millorar notablement l’aprenentatge.

  • La investigació que es desenvolupa a l’ETSEA permetrà enriquir i actualitzar la formació teórico-pràctica.

  • El contacte amb el món professional serà un altre dels pilars de la formació. Les visites a empreses i explotacions formaran part de les activitats docents del doble Grau.

  • Tots els estudiants realitzaran Pràctiques Externes (18 crèdits), Pràctiques Tutelades (9 crèdits) en empreses ramaderes i Rotatoris (9 crèdits) en clíniques, hospitals veterinaris i escorxadors.

  • Per tot això, els titulats rebran una formació integral d’alta qualitat i especialitzada que els permetrà millorar la seva inserció laboral.