Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

El títol de Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal s'obté després d’haver superat 369 crèdits ECTS. Té una durada de 6 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 81
Matèries obligatòries (B) 204
Matèries optatives (O) 30
Rotatoris i Pràctiques externes 36
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 369

 

Enllaç a la Guia Acadèmica 2020-21

Nota: Els reconeixements de les assignatures comunes entre el Grau en Veterinària i el Grau en Ciència i Producció Animal, totes elles incloses en aquests 369 crèdits, són automàtics. Aquestes assignatures, encara que pertanyen als dos graus, només s'han de matricular i superar de forma única. El reconeixement d'aquests crèdits en l'altre títol és gratuït per als estudiants del doble grau. Per tant, per a l'obtenció del doble títol (Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal) cal matricular i superar únicament 369 crèdits.

 

Pla d'estudis curs 2020-21

Tipus d'assignatures

   Comuns en Veterinària i en Ciència i Producció Animal
   Ciència i Producció Animal
   Veterinària

  

Primer Curs Crèdits
Codi   Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100300   Química 6 6  
100307   Biologia Animal 6 6  
100302   Anatomia Animal I 6 6  
100304   Fisiologia Animal I 6 6  
100310   Introducció a la Producció Animal 6 6  
100303   Anatomia Animal II 6   6
100305   Fisiologia Animal II  6   6
100306   Estadística aplicada 6   6
100301   Bioquímica 6   6
100311   Agronomia 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30

 

Segon Curs Crèdits
Codi   Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100308   Economia Rural i de l’Empresa 6 6  
100309   Genètica 6 6  
100316   Microbiologia i Immunologia 6 6  
100317   Patologia General i Propedèutica 6 6  
100383   Parasitologia 3 3  
100312   Nutrició Animal 9 6 3
100313   Reproducció Animal 6   6
100314   Millora Animal 6   6
100315   Benestar Animal 6   6
100318   Malalties Infeccioses i Parasitàries 9   9
CRÈDITS ECTS TOTALS 66 30 33

 

Tercer Curs Crèdits
Codi   Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
 100375   Productes d'Origen Animal 6 6  
100319   Producció i Gestió d’Aus 15 6 9
100320   Producció i Gestió de Porci 15 6 9
100321   Producció i Gestió de Remugants 15 6 9
100354   Zoonosis, Salut Pública i Bioseguretat 9 6 3
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30

  

Quart Curs Crèdits
Codi   Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100355   Anatomia Patològica Especial Veterinària 6 6  
100357   Farmacologia General 6 6  
100367   Cirurgia Animal i Medicina Interna 6 6  
100331   Produccions Ramaderes Alternatives 6 6  
100359   Diagnòstic per Imatge 6 6  
100358   Terapèutica i Toxicologia Veterinària 9   9
100364   Clínica i Sanitat d'Aus 6   6
100365   Clínica i Sanitat de Porcí 6   6
100366   Clínica i Sanitat de Remugants 6   6
100382   Clínica i Sanitat d'Èquids 3   3
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30

  

Cinquè Curs Crèdits
Codi   Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
 100361   Diagnòstic de malalties infeccioses i parasitàries 6 6  
 100363   Clínica i sanitat d'animals alternatius i exòtics 3 3  
 100385   Clínica i sanitat d'animals silvestres 3 3  
 100362   Clínica i sanitat d'animals de companyia 12 6 6
100326   Cadena Alimentària, Aliments, Seguretat i Traçabilitat 6   6
    Assignatures optatives 30 12 18
CRÈDITS ECTS TOTALS 60 30 30

 

Sisè Curs Crèdits
Codi   Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
100374   Higiene i inspecció 6 6  
100376   Tecnologia alimentària 6 6  
100380   Rotatori en sanitat - clínica - escorxador - indústries 15   15
100377   Rotatori en producció i gestió d'aus 3   3
100378   Rotatori en producció i gestió de porcí 3   3
100379   Rotatori en producció i gestió de remugants 3   3
100344   Pràctiques en empresa 12 12  
100381   TFG en Veterinària 6 3 3
100345   TFG en Ciència i Producció Animal 12 6 6
CRÈDITS ECTS TOTALS 66 33 33
           
CRÈDITS ECTS TOTALS 369 183 186
           

  

Assignatures optatives
Codi  Assignatures i Guia docent
100330 Producció ecològica
100332 Fabricació de pinsos
100334 Gestió de subproductes i residus ramaders
100335 Equipament i control ambiental d'allotjaments ramaders
100336 Biotecnologia animal
100337 Gestió de fauna silvestre
100340 Experimentació animal i gestió de centres d'experimentació 
100387 Micotoxines en alimentació animal
100388 Anàlisi de dades animals 
100343 Matèria transversal